بازسازی استخوان کنار دندان در همه سنین جواب می دهد؟

محدودیت سنی برای درمانهای بازسازی کننده استخوان وجود ندارد . اما بدیهی است انجام چنین اقدامات درمانی در مراحل تخریب اولیه نتایج قابل پیش بینی تری را به همراه خواهد داشت . به عبارتی سن ضایعه مهمتر از سن بیمار است.