بعد از کشیدن دندان چه اتفاقی می افتد؟

بدنبال کشیدن دندان و خارج شدن ریشه های دندان از استخوان فک تحلیل استخوان آغاز گشته و در سال اول بخصوص در شش ماه اول شدت می یابد تا جایی که گاه درمان بازسازی استخوان ، درمان های پروتزی و نیز درمان های ایمپلنت را با چالش های جدی روبرو می سازد.
حتی در برخی موارد علاوه بر عملکرد ، تکلم و زیبایی فرد را به مخاطره می اندازد . بدیهی است که هرچه میزان تحلیل بافت بیشتر باشد جبران آن پیچیده تر و پر هزینه تر خواهد بود.