مقالات

بعد از کشیدن دندان چه اتفاقی می افتد؟

بدنبال کشیدن دندان و خارج شدن ریشه های دندان از استخوان فک تحلیل استخوان آغاز گشته و در سال اول بخصوص در شش ماه اول شدت می یابد تا جایی که گاه درمان بازسازی استخوان ، درمان های پروتزی و نیز درمان های ایمپلنت را با چالش های جدی روبرو…

بازسازی استخوان کنار دندان در همه سنین جواب می دهد؟

محدودیت سنی برای درمانهای بازسازی کننده استخوان وجود ندارد . اما بدیهی است انجام چنین اقدامات درمانی در مراحل تخریب اولیه نتایج قابل پیش بینی تری را به همراه خواهد داشت . به عبارتی سن ضایعه مهمتر از سن بیمار است.

چرا ایمپلنت ؟

ایمپلنت های دندانی برای جایگزینی یک یا چند دندان از دست رفته می باشد که به صورت روکش تک دندان و یا چند دندان و حتی پایه ای برای دست دندان متحرک (دنچر کامل یا پارسیل)عمل می کند . هدف از کاربرد ایمپلنت های دندانی پیشگیری از تحلیل پیشرونده استخوان…

1 2 3 4 6