چرا ایمپلنت ؟

ایمپلنت های دندانی برای جایگزینی یک یا چند دندان از دست رفته می باشد که به صورت روکش تک دندان و یا چند دندان و حتی پایه ای برای دست دندان متحرک (دنچر کامل یا پارسیل)عمل می کند . هدف از کاربرد ایمپلنت های دندانی پیشگیری از تحلیل پیشرونده استخوان فک ، ارتقاء سلامت ، جویدن مناسب تر ،تکلم بهتر و ارتقاء زیبایی است .