2018 اکتبر

mucoderm_2072_detail-1

24 اکتبر: Mucoderm

این غشاء از پوست حیوان برگرفته شده است که طی فرایند مختلف کلیه ی اجزای پوست که خاصیت آنتیژنیک دارند و باعث پاسخ ایمنی می شوند از آن حذف می گردد،در طی این فرایند هیچ گونه آسیبی به ساختار سه بعدی کلاژن و الاستین های آن وارد نمی شود،این غشاء باعث بازسازی عروق و یکپارچگی سریع بافت نرم می شود revascularization & integration و می تواند به عنوان ماده انتخابی به جای استفاده از پیوند بافت همبند خود بیمار در نظر گرفته شود …

jason_membrane_prod

24 اکتبر: Jason Membrance

غشائی از جنس کلاژن طبیعی که از پریکاردیوم حیوانی تهیه شده است.
این غشاء دارای ساختار طبیعی متخلخل و مرتبط به هم است. این شبکه یک سد مناسب با ماندگاری بالا ایجاد می کند که طی سه تا شش ماه جذب می شود این غشاء دارای ساختار سه بعدی است و به شکل و ساخته شدن سریع عروق جدید و نیز استحکام در جهات مختلف کمک می کند…

fleece_cone

24 اکتبر: Jason Fleece

خنثی و دارای خاصیت هموستاتیکی بسیار بالایی است این ممبرین از PH طبیعی ساخته شده است و پلاکتها بسیار سریع به این غشاء می چسبند و با تولید فاکتورهای انعقادی باعث انعقاد خون می شوند ، این ماده در پیوندهای استخوان از ماده پیوندی، بسیار خوب محافظت می کند و همچنین باعث تشکیل سریع لخته های خونی و پایداری زخم می شود …

002

24 اکتبر: Collprotect Membrane

غشایی است قابل جذب از کلاژن طبیعی حیوانی که طی مراحل مختلف خصوصیات ساختاری تمامی مواد غیر کلاژنی و آنتی ژنیک آن به طور کامل نیز خارج شده است. این ماده دارای ساختار سه بعدی از کلاژن طبیعی است که به تکثیر سلول ها و اتصال سلول ها به آن جهت ترمیم سریع زخم ها و همچنین باز سازی سریعتر بافت کمک می کند …

collacone_prod

24 اکتبر: Collacone Soft Tissue

این ماده از کلاژن قابل جذب در یک ماتریکس طبیعی تشکیل شده است و در ساکتهای دندانی که تازه خارج شده اند قرار می گیرد .با کمک به ایجاد لخته های خونی بیشتر و نفوذ سریعتر فیبروبلاستها برای جایگزینی سریعتر بافت و استخوان باعث تسریع در ترمیم ساکتهای دندانی می شود. این ماده طی دو تا چهار هفته باز جذب می شود و ساختار یکپارچه ی خود را حتی در حضور خون نیز حفظ می کند …