Search Results "بافت نرم"

mucoderm_2072_detail-1
Mucoderm

این غشاء از پوست حیوان برگرفته شده است که طی فرایند مختلف کلیه ی اجزای پوست که خاصیت آنتیژنیک دارند و باعث پاسخ ایمنی می شوند از آن حذف می گردد،در طی این فرایند هیچ گونه آسیبی به ساختار سه بعدی کلاژن و الاستین های آن وارد نمی شود،این غشاء باعث بازسازی عروق و یکپارچگی سریع بافت نرم می شود revascularization & integration و می تواند به عنوان ماده انتخابی به جای استفاده از پیوند بافت همبند خود بیمار در نظر گرفته شود …

002
Collprotect Membrane

غشایی است قابل جذب از کلاژن طبیعی حیوانی که طی مراحل مختلف خصوصیات ساختاری تمامی مواد غیر کلاژنی و آنتی ژنیک آن به طور کامل نیز خارج شده است. این ماده دارای ساختار سه بعدی از کلاژن طبیعی است که به تکثیر سلول ها و اتصال سلول ها به آن جهت ترمیم سریع زخم ها و همچنین باز سازی سریعتر بافت کمک می کند …

start_softtissue3
غشاءهای محافظ و کلاژن

غشاءهای محافظ به منظور ممانعت از تهاجم بافت های نرم اطراف به داخل حفره خالی است که می بایست با استخوان تازه پر شود.که با عنوان باز سازی بافتی هدایت شونده یا GTR از آن یاد می شود. این محصولات شامل دو دسته آزمایشگاهی و حیوانی می باشند .که محصولات…